سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی طالقانی – ک ارشناس ارشد عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و پایگاه مدیریت دانش شهری
مهدی شهبازنیا – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

کمبود منابع مالی دولت و نیاز شدید به ساخت و توسـعه زیر سـاخت هـا ، آنهـا را نیازمنـد جـذب منـابع مـالی بخـش خصوصی در پروژه های زیربنایی کرده است . BOT را می توان یک روش تـامین مـالی و مـشارکت بخـش دولتـی و خصوصی دانست که ضمن سرمایه گذاری بخش خصوصی، کنترل استراتژیک دولـت بـر زیربناهـا حفـظ خواهـد شـد . مدیریت ریسک یکی از موضوعات اساسی در سطح استراتژیک مدیریت پروژه است که به دلیل ساختار پیچیـده پـروژه های BOT ، در این نوع پروژه ها اهمیت زیادی دارد . در این مقاله ضمن بررسی و معرفـی فرآینـد مـدیریت ریـسک ، ضرورت توجه به این موضوع در احداث پروژه های عمرانی به این روش و توسعه شهری تبیین شده است . بـا توجـه بـه اینکه در صورت شناسایی ریسک ها، تخصیص مناسب و ایجاد آمادگی هـای لازم بـرای مـدیریت آنهـا، مـی تـوان بـه موفقیت پروژه امیدوار بود ، شناسایی ریسک های هر مرحله ، لازمه کسب آمادگی برای کنت رل و مدیریت صحیح ریسک ها و نیز تخصیص و تعیین مسئولیت هر یک از عوامل پروژه در موافقتنامه طـرح بـوده و مهمتـرین مرحلـه در فرآینـد مدیریت ریسک است . در این مقاله با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از پروژه های انجام شده در جهـان و مطالعـات انجام گرفته در این زمینه ریس ک های این نوع پروژه ها شناسایی و ساختار مناسبی برای طبقه بندی و تخـصیص آنهـا پیشنهاد شده است . مهم ترین امتیاز این مقاله شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی داخل کشور و پیشنهاد الگـوی مناسب برای دسته بندی و تخصیص آنهاست .