سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی افروز – استاد دانشکده روا نشناسی دانشگاه تهران،تهران
مهدی خانبانی – دانشجوی دکتری تخصصی روا نشناسی دانشگاه تهران،تهران

چکیده:

به هر نوع رفتاری که برانگیخته می شود و منجر به ایجاد آسیب در سایر ا فراد بشود پرخاشگری نام دارد (بارون، ١٩٩٧ ). در جامعه پیچیده و ماشینی امروز مشکلات بسیاری وجود دارد که ممکن است باعث برانگیخته شدن خشم افراد شود و نتیجه آن پرخاشگری است . رانندگی پرخاشگرانه زیر مجموع ه ای از این رفتارهاست که باعث آسیب رساندن به خود و یا سایر افراد جامعه، شکستن هنجارهای اجت ماعی و تجاوز به حقوق اجتماعی افراد میگردد.
پژوهش حاضر به بررسی ریش ه های روانی- رفتاری رانندگی پرخاشگرانه پرداخت . به همین منظور تعداد ٣٣ نفر از مردان مراجعه کننده به بخش تصادفات ادارة راهنمایی و رانندگی شمال شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب رضایت آزمودن ی ها، پرسشنامه پرخاشگری آیسنک ( ١٩٦٣ ) دربارة آنها اجراء شد . از شرایط شرکت در پژوهش برای رانندگان این بود که آزمودن یها در کارنامه رانندگی خود در چهار سال اخیر بیش از دو تصادف داشته باشند . میانگین سنی آزمودن ی ها ٣٠ سال گزارش گردید . تحلیل
داد ههای پژوهش به وسیله شاخ ص ها و رو ش های آماری شامل فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی انجام گرفت. یافت ههای پژوهش نشان داد میزان پرخاشگری در میان آزمودن ی ها بالا است و ران ندگان در رفتارهای خود پرخاشگری بالایی را بروز م یدهند. همین یافت هها دربارة رابطه میزان تحصیلات و پرخاشگری رانندگان معنیدار نبود.