سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه
محمدمسعود حسنی – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزما

چکیده:

در این مقاله، زاویه اولیه شاخه دار ترک در دو ورق ترک دار تحت بارگذاری برش خالص، تخمین زده می شود. زاویه اولیه شاخه دار شدن ترک با استفاده از تحلیل المان محدود و با بکارگیری چندین معیار شکست، محاسبه شده است. به طور خاص، اثرات ترم های مرتبه بالاتر بسط سری میادین تنش و کرنش بر پیش بینی زاویه اولیه شاخه دار شدن ترک مطالعه می شود. زاویه های پیش بینی شده با نتایج قبلی بدست آمده از طریق آزمایش مقایسه شده و مورد بحث قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهدکه در نظر گرفتن ترم مرتبه بالاتر بسط سری های تنش و کرنش، تخمین بسیار بهتری از زاویه اولیه شاخه دار شدن ترک را فراهم می آورد.