سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
معصومه حسن نژاد – دانش آموخته بخش زراعت و اصلاح ناباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
ز. بیگی – دانش آموخته بخش زراعت و اصلاح ناباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
الف امیری – دانش آموخته بخش زراعت و اصلاح ناباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تریتی پیرم غله ای جدید است که در دهه گذشته از تلاقی ارقام زراعی گندم (AABB، ۲۸=۴x=2n) و یک رقم وحشی به نام علف شورساحل (E^b E^b، ۱۴=۴x=2n) تولید شده است و از هفت سال گذشته مطالعات به زراعی روی لاین های اولیه این غله در ایران در حال انجام است به منظور بررسی پتانسیل وجایگاه به زراعیلاین های گندم مصنوعی وجدید تریتی پیرم در مقایسه با ارقام گندم نان ولاین های امیدبخش تریتیکاله آزمایشی با طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی شهید باهنر کرمان با شش رقم گندم اصلاح شده ، و پنج لاین امیدبخش تریتیکاله و نه لاین اصلاح شده تریتی پیرم اجرا و صفات زراعی و مرفولو ژیکی ارتفاع بوته ، تعداد پنجه، تعداد سنبله در بوته ، طول سنبله ، درصد بقاء گیاهان ، ارتفاع ساقه ، تعداد سنبلچه در سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، تعداد گل کناری د ر سنبله ، درصد باروری ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولو ژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شدند . تجزیه واریانس مشاهدات نشان داد اولا میانگین لاین ها و ارقام برای کلیه صفات اختلاف معنی داری نشان دادند . ثانیا میانگین عملکرد دانه لاین های غله جدید تریتی پیرم (۱۲۹۵kg/hc) نسبت به عملکرد لاین های امیدبخش تریتیکاله (۱۳۸۲kg/hc) کمتر ولی از گندم نان (۹۴۴/۸۵kg/hc) بیشتر بود که حاکی از پتانسیل نسبی زراعی آن ها برای رقابت با دو غله آمفی پلوئید دیگر می باشد.