سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی دهقانی – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید صدوقی یزد
حسین نظمیه – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید صدوقی یزد
محمدحسن اسلامی – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید صدوقی یزد

چکیده:

بخش اورژانس محل ورودانواع بیماران بادرجات مختلف بیماری ازخفیف تاشدیداسـت ویکـی ازراههـای انـدازه گیـری توانـایی واقتداراورژانس درمواجه باچالش ها بررسی زمان معطلی بیماران می باشد ویکـی ازراهکار هـای اساسـی جهـت ارتقـاء کیفیـت خدمات اورژانس استفاده ازفرایندتریاژ می باشد . این پژوهش باهدف بررسی زمان معطلی بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ، پرستاری و پاراکلینیکی بر اساس جنس ،نـوع اقدام ، نحوه مراجعه وزمان مراجعه ،رضایتمندی بیماران و … انجام شده است . پژوهش حاضرازنوع توصیفی می باشد که بااستفاده ازفرم تریاژانجام گردیده است . نمونه پژوهش شامل ۶۴۶ تن ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدصدوقی یزد دراردیبهشت ماه ۱۳۸۵ بودکه بصورت سرشماری درپژوهش شرکت داده شدند . یافته های پژوهش نشان دادکه ۵۵/۲ درصد مراجعه کنندگان مرد و ۴۴/۸ درصد خانم بودنـد، ۴۷ درصـد مراجعـه کننـدگان در شیفت شب به اورژانس بیمارستان شهید صدوقی مراجعه کرده بودند این در حالی بود کـه ۲۷ درصـد در شـیفت صـبح و ۲۶ درصد در شیفت عصر مراجعه کرده بودند . در ارتباط با نوع اقدام مراجعه کنندگان به اورژانس نتایج پژوهش نشان دا د که ۶۲/۷ درصد افراد احتیاج به اقدام سریع و ۱۹/۵ درصد هم احتیاج به اقدام فوری و تنها ۱۷/۴ درصد احتیاج به درمان سرپایی داشتند که این امر نشان دهنده اورژانسی بودن اکثر مراجعه کنندگان در مقابل خدمات سرپایی بود .
در رابطه با نحوه مراجعه نشان داد که اکثر بیمار ان توسط همراه به اورژانس منتقل شده بودند ) ۵۶ درصد ) و ۱۳ درصد هم از شهرستانها به این مرکز منتقل شده بودند . متوسط زمان شروع معاینه توسط پزشک ۳ دقیقه ،شروع اولین اقدام بالینی توسط پرستار ۶ دقیقه ، زمان جهت دریافت جـواب آزمایشات ۱۰۶ دقیقه، مدت زمان معطلی بیم اران جهت انجام مشاوره ۱۹ دقیقه ، انجام رادیوگرافی ۱۹ دقیقه بـود . امـا نکتـه قابل توجه ۹۹ درصد مراجعه کنندگان از خدمات اورژانس راضی بودند ، به این صورت که ۵۷ درصد رضایت کامل ، ۳۷ درصـد رضایت و ۴ درصد رضایت نسبی داشتند . درپایان فاصله زمانی پذیرش بیمار تا ترخیص ب ا دستور دارویـی ۱۷۷ دقیقـه و فاصـله زمانی پذیرش تا انتقال بیمار به بخش بستری ۲۳۶ دقیقه بود . در نهایت باتوجه به نتایج پژوهش جهت تسهیل در کار بیماران و کاهش زمان معطلی آنها استفاده از فراینـد تریـاژ ومتخـصص طب اورژانس توصیه می گردد . همچنین استفاده ازیک یادوپرستار جهت فرایندتریاژدرکلیه ساعات شبانه روزسفارش می شود .