سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آئین نامههای طراحی ساختمانها روابط تجربی سادهای را جهت محاسبه زمان تناوب طبیعی سازه بر حسب نوع سازه (فولادی یا بتن مسلح)، نوع سیستم سازهای (قاب، دیوار برشی و غیره) و ارتفاع سازه ارائه کردهاند. در این تحقیق با مدلسازی سهبعدی اجزاء محدود چندین قاب خمشی ساختمانی فولادی، زمان تناوب اصلی سازه با در نظر گرفتن تأثیرات میانقابها محاسبه شده است. در این تحقیق ویژگیهایی مانند ضخامت میانقاب، میزان پانلهای پرشده با میانقاب، طول و تعداد دهانههای قاب به عنوان پارامترهای مؤثر بر زمان تناوب اصلی سازه مورد بررسی قرار گرفتهاند