سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین نظمیه – بیمارستان شهید صدوقی یزد – دفتر پرستاری
علی دهقانی – بیمارستان شهید صدوقی یزد – دفتر پرستاری
محمدحسن اسلامی – بیمارستان شهید صدوقی یزد – دفتر پرستاری

چکیده:

بخش اورژانس محل ورود انواع بیماران بادرجات مختلف بیماری ازخفیف تاشدیداست ویکـی ازراههـای انـدازه گیـری توانـایی واقتداراورژانس درمراجعه با چالش ها بررسی زمان معطلی بیماران می باشد ویکـی ازراهکارهـای اساسـی جهـت ارتقاءکیفیـتخدمات اورژانس استفاده از فرایند تریاژ می باشد . این پژوهش با هدف بررسی زمان معطلـی بیمـاران جهـت دریافـت خـدمات پزشکی ، پرستاری وپاراکلینیکی بر اساس جنس ،نوع اقدام ،نحوه مراجعه وزمان مراجعه ،رضایتمندی بیمـاران و … انجـام شـده است . پژوهش حاضرازنوع توصیفی می باشد که بااستفاده ازفرم تریاژ انجام گردیده است . نمونـه پـژوهش را ۶۴۶ تـن ازبیمـاران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد تشکیل داده اند که دراردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به ایـن بیمارسـتان مراجعـه کـرده بودند وبه صورت سرشماری درپژوهش شرکت داده شدند . یافته هـای پـژوهش نـشان داد کـه ۵۵/۲ درصـد مراجعـه کننـدگان مردبودنــد، ۴۷ درصــدبیماران درشــیفت شــب بــه اورژانــس بیمارســتان شهیدصــدوقی مراجعــه کــرده بودنــداین درحــالی بود ۲۷ درصددرشیفت صبح و ۲۶ درصدنیزدرشیفت عصرمراجعه کرده بودند . درارتباط بانوع اقدام مراجعه کننـدگان بـه اورژانـس نتایج پژوهش نشان دادکه ۶۳ درصدبیماران احتیاج به اقدام سریع و ۲۰ درصدهم احتیاج به اقدام فوری داشتند که ایـن امرنـشان دهنده اورژانسی بودن اکثرمراجعه کنندگان درمقابل خدمات سرپایی بود . متوسط زمان شروع معاینه توسـط پزشـک ۳ دقیقـه ،شروع اولین اقدام بالینی توسط پرستار ۶ دقیقه ،زمان جهت دریافت نتایج آزمایـشات ۱۰۶ دقیقـه ،انجـام مـشاوره ۱۹ دقیقـه ،انجام رادیوگرافی ۱۹ دقیقه بوده است . اما نکته قابل توجه ۹۸ درصد مراجعه کنندگان از خدمات اورژانس راضی بودند ، به این صورت که ۵۷ درصد رضایت کامل و ۴۱ درصد رضایت نسبی داشتند . در پایان فاصله زمانی پذیرش بیمار تا ترخیص بـا دسـتور دارویی سه ساعت و سی پنج دقیقه وفاصله زمانی پذیرش تا انتقال بیمار به بخش بستری چهارساعت وچهل وسـه دقیقـه بـود . باتوجه به نتایج جهت کاهش معطلی بیماران استفاده از فرایند تریاژ ، متخـصص طـب اورژانـس توصـیه مـی گـردد همچنـین استفاده از یک یادو پرستار مخصوص جهت انجام تریاژدرکلیه ساعات شبانه روز سفارش می شـود .زمان معطلی ، اورژانس