سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آبتین طاهری – دانشجویی کارشناسی ارشد رشته زراعت
مجید نبی پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسگر باشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف یافتن اثرات هورمون سیتوکنین بر روی گیاه زراعی گندم در شرایط آب و هوایی اهواز اجرا گردید . طرح آزمایشی مورد استفاده کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود . عامل اصلی ارقام گندم، فونگ (زودرس)، چمران (متوسط رس ) و استار (دیررس) بودند و عامل فرعی زمان های مختلفمصرف هورمون سیتوکنین و بدون سیتوکنین (شاهد) بودند. سه زمان مصرف هورمون سیتوکنین، ١٥ روز قبل از گلدهی، زمان گلدهی و ١٥ روز بعد از گلدهی بودند . نتایج نشان داد ک ه بین ارقام مختلف از لحاظ عملکرد دانه، ماده خشک کل و پروتئین در واحد سطح اختلاف معنی داری وجود دارد و رقم استار عملکرد دانه، ماده خشک کل و پروتئین در واحد سطح بیشتری نسبت به بقیه ارقام داشت . نتایج نشان دادند که بین زمان های مصرف هورمون و شاهد از لحاظ عملکر د دانه تیمار ١٥ روز قبل از گلدهی و نیز زمان گلدهی عملکرد بیشتری نسبتبه شاهد و کاربرد هورمون در ١٥ روز بعد از گلدهی نشان دادند.