سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر قائمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
پرویز عماری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و زیر بنای کلیه فعالیتهای کشاورزی است که حیات موجودات زنده بستگی به نحوه بهره برداری از آن دارد. لذا شناخت پتانسیل تولید اراضی و اختصاص دادن آنها به بهترین و در عین حال پایدار ترین سیستم بهره وری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
چغندرقند که دراستان آذربایجان غربی تولید می گردد، دارای سطح وسیع بوده و هفت کارخانه تولید قند،و شکر در این استان در حال فعالیت هستند که سالانه حدود ۹۰۰۰۰۰ تن چغندرقند خریداری می نمایدبا توجه به این موضوع نیازهای این محصول از نظر اقلیمی و خاکی باید مشخص گرد که فائو در سال ۱۹۹۱ این مهم را به انجام رسانده و اکنون میزان تولید دراین استان با این روش به صورت علمی قابل پیش بنی است و فاکتورهایبازدارنده محیطینیز در تولید محصول قابل شناسایی و درحد امکان قابلکنترل می باشد. در این راستا کاشت اول بهار از نظر درجه حرارت به همراه سایر عوامل محدود کننده بررسی شده و با توجه به جداولمرجع فائو درمورد چغندر قند این عوامل سنجیدهشده و نتایج در مورد تاریخ کاشتعواقب زودکاشت مورد بررسی قرار می گیرد.