سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سلطان ی – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
فروغ ترابی – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا توکلی زاده – عضو هیئت علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در جوامع امروزی مصالح ساختمانی کاربرد بسیاری دا ر ند، از جمله این مصالح ساختمانی، گچ م یباش د. از ملات گچ در صنایع مختلف استفاد ههای بسیار می شو د. از این رو تصمیم گرفتیم در رابطه با مشخصه های مختلف گچ از جمله زمان گیرش، حد روانی و مقاومت فشاری بر روی ملا تهای گچ و گچ و خاک با نسبت های اختلاط مختلف آزمای شهایی انجام داده و به صرفه ترین ملات با کیفیت بالا را بدست آوری م. از این آزمایش م یتوان فهمید که آب اختلا ط و خاک رس باعث افزایش زمان گیرش می شو د. همچنین، خ اک رس باعث کاهش مقاومت فشاری می شود .