سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه چغانه – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
ابراهیم طالع فاضل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

پهنه تکتونو-ماگمایی و فلززایی طارم-هشتجین در البرز باختری میزبان نشانه ها و آثار معدنی متعددی است که آنومالی شماره ۴ کانسار پلیمتال سرب، روی، مس (نقره و طلا) گلوجه (تاق کندی) با میزبان سنگهای ولکانیکی-برشی در مرکز آن قرار دارد. کانیسازی با ماهیت سولفیدی (درونزاد و برونزاد)، کربناتی، سیلیکاته و اکسی-هیدروکسیدی در دو سامانه رگهای اصلیB وA) و رگچه های فرعی منشعب از آنها صورت گرفته است. مطالعات ژئوشیمی بر مبنای ماتریس رتبهای اسپیرمن-پیرسون و تجزیه فاکتوری در رگه های اصلی کانهدار، حاکی از ارتباط معنادار زوج عناصر نقره-سرب ۰/۷ ، مس – روی ۰/۶۵ و طلا و نقره ۰/۶ و دو گروه عنصری شامل سرب، روی، مس و نقره (فاکتور ۱) و طلا و نقره (فاکتور ۲) است. بر اساس تجزیه های شیمیایی، بالاترین مقدار طلا به حدود ۱ppm در رگه سیلیسیB با میزبان برشی میرسد.