سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا حلاج یوسفی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر، نویسنده مسئول مکاتبات
حکیمه نیکی اسفهلان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
جواد خلیل زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده:
در این تحقیق وجود زمینههای کارآفرینی در شهرهای شهرستان جلفا مورد بررسی قرار گرفتهاست. در این تحقیق دروندادهای فرایند کارآفرینی در جامعه مورد نظر، مورد مطالعه قرار گرفته است جامعهی آماری این تحقیق افراد واقع در سن فعالیت ۱۵ تا ۶۵ سال باحداقل سواد راهنمایی ساکن در شهرهای شهرستان جلفا میباشد. تعداد جامعه آماری این تحقیق ۶۰۵۸۱ نفر میباشد. تعداد نمونههای موردنیازجهت انجام آزمون طبق فرمول نمونهگیری برای جامعههای محدود ۶۵۱ نفر گردید. روش نمونهگیری این تحقیق، نمونهگیری احتمالی ساده – است. نوع این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام تحقیق از نوع توصیفی است. برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامهای که از الگوی فرایند سیستمی کارآفرینی اقتباسشده است، استفاده شدهاست. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری، از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفاکرونباخ استفادهشدهاست که مقدار آن ۰/۸۹۷۶شد. این تحقیق از یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تشکیل میشود که به بررسی مقولههای درونداد فرایند کارآفرینی میپردازند. برای آزمون فرضیهها از آزمون t تکنمونهای استفادهشدهاست. طبق نتایج حاصل از این تحقیق در شهرهای مذکور و در مورد کلیه متغیرهای تحقیق )زمینههای فردی کارآفرینی، زمینههای زیرساختی کارآفرینی، آشنایی با مهارتهای کارآفرینی، آشنایی با مهارتهای تدوین طرح کسب و کار، آشنایی با مهارتهای ایجاد کسبو کار کوچک، آشنایی با منابع کسب ایده( زمینه کارآفرینی وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهاداتی برای ایجاد زمینههای کارآفرینی در جامعه موردمطالعه ارائه گردیده است.