سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد افروز – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

نگرانی درموردکارایی و اثر بخشی نظام اموزش عالی، توجه صاحبنظران رابه زمینه های اتلاف منابع در اموزش عالی جلب کرده به نحوی که رویکردهایی برای این منظور ارائه گردیده است. یکی از رویکردهایی که به منظور بررسی زمینه های اتلاف منابع در آموزش عالی می توان بکار بست بررسی میزان تحقق هدفهای دانشگاهی با توجه به منابع اختصاص یافته به دانشگاه ها است، رویکردی که هدف پژوهش حاضر به شمار میرود.
بر اساس داده های حاصل از پژوهش ، در این مقاله ابتدا چارچوب نظری هدفهای آموزش عالی و ضرورت استفاده از آن در بررسی زمینه های اتلاف منابع در دانشگاه ها بیان می شود. سپس با تحلیل داده های حاصل از اجرای طرح در دانشگاه های شهرستان سیرجان، زمینه های اتلاف منابع با توجه به نوع هدف مشخص می گردد. سرانجام چگونگی استفاده از یافته های پژوهش برای ارتقای کیفیت و توسعه نظام آموزش عالی مورد بحث قرار میگیرد.