سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایرج بسطامی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد و مدیر آموزش و توسعه منا
علی شائمی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مسعود عابدیان – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تدوین استراتژی های کلان سازمان در قالب نظام برنامه ریزی استراتژیک موجب می گردد تا سازمان بهتر بتوانند به محیط داخل و خارج خود مسلط و به مزیت رقابتی برسد تدوین استراتژی های سازمان کار چندان مشکلی نیست. مسئله مهم همراستاسازی و یکپارچگی استراتژی هاست. برای همسو سازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان بایستی زمینه های ساختاری و مدیریتی آن فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی همسو سازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای کلان سازمان انجام گرفت که در آن تعداد ۹۰ نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از متون علمی و مباحث استراتژیک پرسشنامه ۳۵ سوالی طراحی و برای آنان ارسال که تعداد ۶۶ نفر پرسشنامه ها را دعوت دادند و پس از جمع آوری اطلاعات با روشهای آزمون T تک متغیره، هتلینگ و فرید من به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و براساس نتایج تحقیق «تعهد تیم مدیریتی» با میانگین ۳/۷ و «هدف گذاری مشارکتی» با میانگین ۳/۶۱ و «یکپارچگی سازی الگوی رهبری» با میانگین ۳/۵۵ و «ساختار سازمان تیمی» با میانگین ۳/۳۴ در سطح P<0/01 معناداری از جمله عوامل موثر در همسو سازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای کل سازمان بوده اند.