سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر آموزش
علی شائمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مسعود عابدیان – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگ

چکیده:

تدوین استراتژی های کلان سازمان در قالب نظام برنامه ریزی استراتژیک موجب می گردد تا سازمان بهتر بتواند به محیط داخل و خارج خود مسلط و به مزیت رقابتی برسد تدوین استراتژی های سازمان کارچندان مشکلی نیست. مسئله مهم همراستا سازی و یکپارچگی استراتژی هاست. برای همسوسازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان بایستی زمینه های ساختاری و مدیریت آن فراهم شود پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه های ساختاری و مدیریت همسوسازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای کلان سازمان انجام گرفت که در آن تعداد ۹۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از متون علمی و مباحث استراتژیک پرسشنامه ۳۵ سوال طراحی و برای آنان ارسال که تعداد ۶۶ نفر پرسشنامه را عودت دادند و پس از جمع آوری اطلاعات با روشهای آزمون T تک متغیره، هتلینگ و فریدمن به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و براساس نتایج تحقیق « تعهد تیم مدیریتی» با میانگین ۳/۷ و «هدف گذاری مشارکتی» با میانگین ۳/۶۱ و «یکپارچه سازی الگوهای رهبری» با میانگین ۳/۵۵ و «ساختار سازمان تیمی» با میانگین ۳/۳۴ در سطح P≤۰/۰۱ معناداری از جمله عوامل موثر در همسوسازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی های کل سازمان بوده اند.