سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفوری – دانشیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ساختگاه سد ارداک در حدود ۷۰ کیلومتری شمال غربی شهر مشهد در طول جغرافیایی ۲۴ و ۲۹ عرض جغرافیایی ۴۶ و ۳۶ بر روی رودخانه ارداک که یکی از سر شاخه‌های فرعی کشف رود است در نظر گرفته شده است. تنگه محل سد در یال جنوبی تاقدیس میان مرغ و مخزن سد در نزدیکی هسته و دماغه تاقدیس میان مرغ قرار دارد. محور تاقدیس از بخش‌های انتهایی مخزن با امتداد تقریباً شرقی – غربی می‌گذرد. براساس مطالعات انجام شده محدود محل طرح در حوضه رسوبی کپه داغ قرار دارد. از جمله سازد هایی که در محدوده طرح گسترش دارند می‌توان به سازنده‌های چمن بید و مزدوران اشاره نمود. در مخزن سد سازنده‌های چمن بید شامل مارنهای لامینه و مارنهای آهکی لایه نازک پیرزن بر محور سرد نیز رسوبات سازنده مزدوران با تناوب مارن آهکی و آهک گسترش دارند. از نظر زمین ساختی نیز تعداد گسل و چند سیستم درزه خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سد را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این مقاله علاوه بر بررسی‌های زمین‌شناسی در زمینه ساخت محل سد خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ ساخت گاه سذ نیز بررسی شده است . نتایج حاصل نشان می‌دهد که ارتباط تقطیع و خوبی میان پارامترهای فیزیکی و مکانیکی وجود دارد.