سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سربی – کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز
بابک سامانی – کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز
علی محمد شبانی – کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز

چکیده:

گسل سروستان باروندعمومی N25W درجنوب کمربندچین خورده ساده زاگرس وبه مو ازات ودرشرق گسل کره بس واقع است .مکانیسم آن راستالغزراستگردهمراه بامولفه شیب لغزمعکوس میباشد .تغییرات جانبی رخساره هاوجابجایی هادررسوبات آبرفتی کواترنردلیل ی بر فعالیت این گسل حداقل اززمان کرتاسه بالایی تاامروزاست .جهت پی بردن به مکانیسم ونوع حرکت گسل ,علایم و شواهدنئوتکتونیکی,چینه شناسی وسایزموتکتونیکی موردبررس ی قرارگرفته اند .نتایج این بررس ی هانشان میدهندکه گسل سروستان ,راستالغز راستگرد همراه با مولفه شیبلغز معکوس بوده وتوانایی تولیدزمینلرزه با بزرگی بیش از ٦ریشتر رادارا میباشد.