سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یزدان محبی حسن آبادی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور
مجتبی حیدری – دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدرضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

برای انجام طراحی پی سازهای سنگین نیاز به پارامترهای مقاومتی خاک یا سنگ موجود در زیر پی سازه می باشد . جهت تعیین این پارامترها انجام مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ضروری می باشد . در این تحقیق ابتدا اقدام به حفاری گمانه های اکتشافی در محل پی سازه برجهای دوقلوی ایرانیان گردید و آزمایشات صحرائی انجام شد، پس از نمونه برداری از مغزه های حفاری بدست آمده آزمایشات آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیا ت فیزیکی و مکانیکی مصالح پی سنگ انجام شد . با توجه نتایج آزمایشات انجام شده، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ضریب تغییر شکل پذیری توده سنگ تعیی گردید، در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده ظرفیت باربری مجاز پی سازه محاسبه و مقدار نشست پی برای پی های مختلف محاسبه گردید