سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی
علی همتی شعبانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ موسسه ایمن سازان
داود جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بو علی همدان
جواد رقاقی – کارشناس ارشد تکتونیک پژوهشگاه حوادث طبیعی

چکیده:

تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح تامین آب دشتهای گرمسیری غرب کشور است. طول این تونل در حدود ٤٨ کیلومتر است و روش حفاری آن به صورت مکانیزه و باTBM می باشد.هدف از ارزیابی عملکرد TBMو پیشبینی نرخ نفوذ دستگاه در واقع دست یافتن به یک مقدار نیروی بهینه روی تیغه وگشتاور بهینه دستگاه متناسب با شرایط زمین است.روشهای متعددی توسط افراد و انستیتو های مختلف برای پیش بینی نرخ نفوذTBMارائه- شده است که بطور کلی می توان آنها را به دو گروه ١- روشهایی که مبتنی بر آزمونهای آزمایشگاهی هستند. ٢ روشهایی که مبتنی بر آزمونهای آزمایشگاهی و بر داشتهای صحرایی هستند. در این پژوهش برخی ازمهمترین روشهای موجود برای پیش بینی نرخ نفوذTBMمورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهند که حداکثر نرخ نفوذ را روشQTBMبا میزان ٢٠ متر در ساعت و حداقل نرخ فوذ را روش قهرمان بامیزان ٨٢ متر در ماه بیان می دارد.