سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس صمدیان – شرکت مهندسی مشاورۀ صحرا کاو
حمید زندیفر – شرکت مهندسی مشاورۀ صحرا کاو
ایرج عبداللهی فرد – شرکت مهندسی مشاورۀ صحرا کاو

چکیده:

جهت ارزیابی ذخایر آبهای زیر زمینی منطقه شمال غرب حسن آباد در جنوب تهران از دیدگاه زمین شناسی و ژئوفیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. این منطقه در جنوب کوههای آراد شرایط نیمه کویری دارد. از این رو با توجه به نیازهای صنعتی، تعیین محل مناسب جهت حفر چاه آب، همواره مطرح بوده است.
طی بازدیدهای صحرایی و با استفاده از عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی پایه، نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد.
این بررسیها نشان داد که گسل فشافویه با روند شمال غرب، جنوب شرق مهمترین عارضه زمین شناسی منطقه است در پادگانه حاشیه رودخانه کرج در جنوب سد مخزنی فشافویه، آثار اینگسل به صورت جابجایی در رسوبات آبرفتی مشهود است. در غرب رودخانه کرج مسیر عبور گسل را به صورت مرز تپه های سیلتی و کنگلومرایی سازند کهریزک و دشت آبرفتی می توان تشخیص داد. در شرق رودخانه کرج به علت پوشش رسوبات آبرفتی تعیین مسیر عبور گسل تا حدی مشکل است . ولی از روی تپه های منفرد فرسایش یافته سازند کهریزک تا حدودی می توان این مسیر را حدس زد.