سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیخان نصراصفهانی – بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیرضا باغبانان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کانسار مس پورفیری میدوک در شمال شهر بابک (کرمان) قرار گرفته و از نظر زمین شناسی در کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر واقع گردیده است. کانی سازی مس در داخل توده آذرین گرانتیتوئیدی پورفیری که بداخل ولکانیکهای ائوسن نفوذ نمودهقرار دارد. در این کانسار، پیریت و کالکوپیریت بصورت افشانه و در شبکه استوک ورکی مهمترین کانی سولفیدی اولیه در زون هیپوژن می باشد. نتایج این مطالعات نشانگر جایگیری توده گراتودیوریتی کالکو آلکالنگروه آی (تیپ مگنتیتی) بنام توده پورفیری میدوک در یک محیط آتشفشانی ارج از آب می باشد که این جایگیری در شرایط رژیم تکتونیکی مخرب زون فرو رانش حاشیهقاره ای انجام پذیرفته است. این کانسار از نظر مقایسه جهانی، مشابه گروه کانسارهای مس پورفیری حاشیه قاره ای کمربند کرویلرا امریکا (گروه آند) می باشدو از جنبه نحوه تشکیل با مدل لوول و گیلبرت قابل قیاس است. به احتمال زیاد در نتیجه ذوببخشی بقایای پوسته اقیانوسی تئوتتیس، کانسارهای مس پورفیری همچون میدوک در کمربند آتشفشانی ، رسوب ارومیه- دختر تشکیل شده اند.