سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر حسین نژاد – دانشگاه علوم پایه دامغان
فرید مر – دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار قلعه زری یک نهشته رگه ای از نوع گرمابی چند فلزی است . رگه های کانه دار در امتداد سطوح گسل ها وزونهای برشی در درون سنگهای میزبان آتشفشانی ترشیری با ترکیب عمدتاً آندزیتی ن هشته شده اند . سنگهای آتشفشانی میزبان از نوع ساب آلکالن با پتاسیم بالا بوده که حا صل فعالیتهای آتشفشانی درون قاره و به احتمال در اربتاط با فرورانش شرق ایران می باشد .
سیستم گرمابی و کانی ساز قلعه زری حا صل حرکت آبهای سطحی به عمق و گرم شدن در جوار توده های آذرین عمقی می باشد که این آبها مجدداً به سمت بالا و مناطق کم دما و کم فشار به حرکت در آمده و در طی حرکت رو به بالا با آبشویی برخی از عناصر از سنگهای مسیر، بخش عمده همنه های فلزی خود را تأمین کرده است . فعالیت این سیستم تحت تأثیر حرکات تکنونیکی منطقه بطور متناوب انجام شده و من جر به نهشت همپوشانی کانی ها شده است . مطالعه عناصر نادر خاکی نشان می دهد که دگرسانی سنگ دیواره قلعه زری در شرایط نسبت بالای آب به سنگ (w/r>) و در دمای بالاتر از ۲۳۰ °C صورت گرفته است . داده های زمین شیمیایی حاکی از آن است که تمرکز طلا در افق های میانی و بویژه در م حدودة نهشته های شمارة ۱ و ۲ ، بیشتر انجام شده است و این عنصر فقط با مس و اکسید های آهن از ضریب همسنگی مثبت بر خوردار است . همچنین این داده ها نشان می دهد که نقره ضمن اینکه به سمت افق های بالایی از نظر عیار با اندکی افزایش روبرو است ، اما با افزایش عیار سرب به سمت شمال غرب منطقه ، عیار نقره نی ز فزایش قابل توجهی پیدا می کند . داده های زمین شیمیایی نشان می دهد هر چند که عیار سرب و روی در بخش های میانی و جنوب شرق رگه های کانه دار ه رگز فراتر از /. ۵ درصد ثبت نشده است ، اما غلظت این عناصر در بخش شمال غرب منطقه ( محدودة چاه شمارة ) ۶ و در افقهای بالایی به بیش از ۱۴ درصد می رسد .