سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صمیمی – کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر شریعتمداری – استادیار دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی داودی – عضو هیئت علمی م.ت.خ.آ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران

چکیده:

لغزش زمین از جمله حوادث طبیعی بشمار م یرود که بعلل گوناگون سالانه خسارتهای جانی و مالی قابل توجهی به جوامع انسانی وارد م یسازد. گزارشات مربوط به لغزش زمین و خسارتهای مربوطه طی چند سال گذشته در منطقة باریکان طالقان در فاصلة ۱۲۰ کیلومتری از تهران، منجر به انجام تحقیقاتی در زمینة بررسی علل و نحوة گسترش لغزش زمین در این منطقه گردید. مشاهدات اولیه وجود ترکهای کششی و اسکارپهای بوجود آمده در سطح و باز شدگیهای دیوارهای منازل و باغها همگی حرکت زمین را تأیید نمود هاست. بمنظور رفتار سنجی حرکت سطحی در این منطقه اقدام به کا رگذاری ۱۵ نقطة قرائت در محدود های به وسعت تقریبی ۵۰ هکتار و ثبت حرکات این نقاط از طریق نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص نسبت به نقطة مبنایی واقع در ارتقاعات مجاور روستا و خارج از ناحیة تأثیر لغزش طی ۸ متوالی ماه گردید.در قسمت دوم این مقاله آنالیز پایداری روستا و مقایسة نتایج آن با رفتارسنجی، همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدارسازی روستا ارائه شده است.