سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود صمیمی – کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر شریعتمداری – استادیار دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی داودی – عضو هیئت علمی م.ت.خ.آ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران

چکیده:

همزمان با انجام برداشتهای سطحی با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی لای ههای زیر سطحی،به منظور بررسی کاملتر وضعیت پایداری حرکت روستا اقدام به آنالیز پایداری روستا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از پایداری کلی روستا در حالت استاتیک و در تمام شرایط سطح آب زیرزمینی بوده است. در عین حال در حالت وقوع ۰ بدست آمد هاست، ناپایداری کلی درمنطقة /۱۴ g زلزلة طرح، که مقدار شتاب افقی آن در حالت آنالیز شبه استاتیک مسکونی روستا رخ خواهدداد. بنظر م یرسد حرکاتی که هرازچند گاهی باعث بازتر شدن محسوس ترکها و وارد آوردن خسارت به منازل و دیوار باغها م یشود، بدلیل زلزله های خفیف منطقه یا شتاب ناشی از زلزله های دور دست در منطقه م یباشد که با کاهش ضریب اطمینان شیب میزان حرکات روستا را شدت می بخشد. حرکات برداشت شده نیز نمی توانند نشانگر یک لغزش کلی در محدودة مرکزی روستاباشند چرا که ضریب اطمینان در شرایط استاتیک با ناپایداری فاصلة زیادی دارد.