سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی اکبر سجادی – دانشگاه صنعتی شریف – مرکز تحقیقات آب و انرژی

چکیده:

زه آب خارج شده از کارخانه کانه آرایی زغالسنگ البرز مرکزی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. مطالعات نشان دادند که بدلیل اسیدی بودن، این زه آب حاوی فلزات سنگین از جمله Cu, Cr, Ba, Zn, V, Sr, Pb, Ni بوده است. با توجه به اهمیت موضوع از این جهت که اولاٌ خروج زه آبهای اسیدی به محیط زیست مجاز نبوده و از طرف دیگر می بایستی از انتقال فلزات سنگین موجود در مواد معدنی یعنی زغالسنگ به محیط زیست جلوگیری نمود و با عنایت به اینکه این زه آبها به زمینهای کشاورزی مجاور کارخانه انتقال می یابد روشی مطالعه گردید که بر اساس آن پس از ورود این زه آبها به مخازن بزرگ رسوبگیری لجن خروجی کارخانه، می توان در مخزن دومی که از سرریز این زه آب پر می شود با اضافه کردن مواد شیمیایی و کنترل pH ، فلزات سنگین را رسوب داد و از طرف دیگر اثرات اسیدی این زه آبها را خنثی نمود. پس از گذرانیدن زه آب نهایی و عبور دادن آن از یک فیلتر پرس می توان کلیه رسوبهای بدست آمده را جداسازی نمود و بدینوسیله از ورود زه آب حاوی فلزات سنگین جلوگیری نمود.