سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هستی هاشمی نژاد – دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست، دانشگاه شیراز
امیر تائبی هرندی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید سرتاج – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از آلاینده های خطرناک تولید شده توسط صنایع، سیانور و ترکیبات آن می باشد. اثرات سمی ورود سیانور به بدن آنی بوده و در غلظتهای بالاموجب خفگی و مرگ سریع می گردد. در بعضی صنایع همانند کارخانجات استخراج طلا و نقره نیز از روشهای طبیعی برای فروپاشی سیانور بهره گرفته می شود. در این تخقیق با در نظر گرفتن کارخانه استخراج از روشهای طبیعی تحت زوال و فروپاشی قرار می دهد به بررسی انتشار و زوال طبیعی سیانور پساب این صنعت در محیط زیست پرداخته شده است. انتشار سیانور در اطراف سد باطله (محل انباشت پسماندها و رسوبات) کارخانه استخراج طلای موته از طریق سرریز شدن رسوبات، نشت و نفوذ سیانور ازخاک نفوذپذیر دیواره سد باطله موجب ایجاد آلودگی در محیط زیست این منطقه گردیده است. نتایح این تحقیق نشان می دهد که سیانور در خاک منطقه مورد مطالعه تافاصله حدود ۷۵ متر انتشار پیدا کرده است و در فواصل دورتر آلودگی به سیانور در حد نمونه های شاهد می باشد. درصد کاهش غلظت سیانور در فاصله ۲۵ متر و ۷۵ متر نسبت به ۱۷۵ متر به ترتیب ۹۶% و ۸۸% تعیین گردید. همچنین نشان داده شد که در اعماق کمتر از ۱/۵ متر بیشتر از ۹۱% سیانور در خاک تحت زوال طبیعی قرار گرفته و این درصد حذف با افزایش عمق کاهش می یابد. به طور کلی در این تحقیق نشان داده شده که غلظت سیانور در خاک با فاصله رابطه معکوس و با عمق رابطه مستقیم دارد.