سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
برزو نجم طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی نور طوبی
بهاره السادات حسینی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی نور طوبی

چکیده:
دراین نوشتار بانگاه ویژه به شهرتهران وریسک بالای وقوع زلزله درآن به برخی ازجنبه های مدیریتبحران پرداخته شده است به علاوه بانگاه مدیریت یکپارچه شهری به چگونگی نقش افرینی این ابعاد درشرایط بحرانی پرداخته شده است مسائلی همچون ترافیک اعم ازهوایی ریلی و جاده ای میتوانند درشرایط بحرانی مزید برعلت شوند و بحران را به معضلی لاینحل تبدیل کنند هرگونه ترافیک میتواند همدرخروج اضطراری و هم درجذب کمک های بین المللی مدیران شهری را بامشکلات جدی روبرو کند ازسوی دیگر زمان احتمالی وقوع و سناریوهای متنوع ناشی ازآن مورد طرح و بررسی قرارگرفته است و تاثیرات آنچه به لحاظ فصلی و آب وهوایی و چه به لحاظ ساعت وقوع ازنظر ساعت فعالیت مدارس و ادارات موردتوجه قرارگرفته است برخی ازعوامل انسانی دخیل دربالا بردن ریسک زلزله و جلوانداختن احتمال وقوع آن نیز بررسی شده است دراین مقاله الگوی مدیریتی کاهش ریسک ناشی ازبلایا با رصد مداوم میزان پیشرفت عوامل وارگانها و نقش مشارکتهای مردمی درمدیریت بحران شهرتهران پیشنهاد داده شده است روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و تحلیلی مبتنی برمطالعات کتابخانه ای وتطبیقی می باشد