سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیکاوس رمضانی – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه – امور نظارت بر بهره برداری

چکیده:

بررسی ومطالعه تلفات انرژی الکتریکی به دلیل خسارت عظیمی که بر صنعت برق وارد میکنداز اهمیت ویژه ایبر خوردار است لذا ضروری ا ست عوامل و اجزاء تلفات در شبکه های توزیع شناسایی وراههای عملی کاهش آن مشخص گردد . بدون شک ترانسفور ماتورها یکی از عوامل تلفات در شبکه های توزیع می باشند و باتوجه به اهمیت فراوان ونقش حیاتی و گستردگی آنها در شبکه و هزینه های سرمایه گذاری اح داث و بهره برداری به منظور سرویس استاندارد با قابلیتهای بالا، لزوم بررسیهای اقتصادی به موازات ملاحظات فنی برای انتخاب وبرآورد ظرفیت مناسب و بار گیری بهینه از آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار میباشد .د رغیر اینصورت علاوه بر اثار زیانبار آن از لحاظ فنی بر شبکه های توزیع ،با ر مالی فراوانی بر شرکتهای برق تحمیل نموده وه زینه های سرمایه گذاری و تعمیرات افزایش مییابد .بنابراین رعایت ملا حظات فنی واقتصادی در انتخاب نوع، قدرت و محل نصب ترانسهای شهری و روستایی امری اجتناب نا پذیر است . در این مقاله سعی شده با استفاده از نتایج اندازه گیری وات سرانه خانوارهای روستایی در تابستان ۸۲ کرمانشاه تبعات اقتصادی و فنی ناشی ازعدم توجه ب ه انتخاب ظر فیت متناسب با بار ترانسهای روستایی بررسی و تحلیل گردد