سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عمادالدین اویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، ، پردیش دانشکد
فرشاد اخلاقی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان

چکیده:

دراین تحقیق خواص سایشی و ریز ساختار آلیاژهایپریوتکتیک Al-18wt.% Siبا تغیرات تدریجی در ترکیب و خواص تهیه شده از روش جدایش ثقلی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آزمایش سایش به روش پین روی دیسک نشان داد که با افزایش تدریجی کسر حجمی ذرات سیلیسیم اولیه در راستای ارتفاع نمونه ها میزان سایش کاهش میابد.همچنین نواحی غنی از سیلیسیم این نمونه ها در مقایسه با نواحی با سیلیسیم کمتر از مقاومت به سایش بهتری برخوردار میباشند.