سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد بختیار – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
,رضا بزرگی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
گودرز نجفیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
بهزاد سرخی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال

چکیده:

در این تحقیق جهت دست یابی به هموزایگوسیتی مطلق در حداقل زمان ممکن و افزایش کارایی سلکسیون در طول برنامه اصلاحی از روش حذف کروموزمی تلاقی گندم وذرت برای تولید لاین ها ی دابلد هاپلویید گندم استفاده شد و در مجموع تعداد ١٥١ لاین دابلد هاپلویید تولید گردید. لاین های دابلد هاپلویید تولید شده پس از یکنسل تکثیر در گلخانه ، به همراه والدین و ارقام شاهد الوند و سایرن ازنظر زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولک ولی بالا مورد ارزیابی های آزمایشگاهی قرار گرفتند . به منظور جدا سازی زیر واحد های گلوتنین از روش SDS-PAG با ژل ١٠ % استفاده شد ودر مجموع تعداد ١٢ زیر واحد در سه مکان ژنی مشاهده گردید. زیر واحد ۱۰+۵ با ۳۳% و زیر واحد ١٧ با ۰/۷۷% دارای بیشترین وکمترین میزان فراوانی بودند. در مکان ژنی Glu-A1 زیر واحد نول با فراوانی ٤٥ درصد نسبت به زیر واحدهای *۲ بافراوانی ۳۳/۷ درصد و زیر واحد ١ با فراوانی ٢١ درصد دارای بیشترین فراوانی بود. . در مکان ژنی Glu-B1 هفت زیر واحد مختلف مشاهده شد. بیشترین فراوانی زیر واحدها در این مکان ژنی مربوط به زیر واحدهای ۱۸+۱۷ با فراوانی ۲۸/۶۸ درصد، ۱۶+۱۳ با فراوانی ٢٤ درصد و ۸+۷ با فراوانی ۳۲/۲۵ درصد می باشد ، با توجه به اینکه این باندها در گندم دارای تاثیرمثبت بر روی کیفیت هستند حضور آن ها در لاین های مورد بررسی دارای ارزش بالایی است . در مکان ژنی Glu-D1 زیر واحد ۱۰+۵ که با ارزش ترین زیر واحد از نقطه نظر ارزش نانوایی به شمار می رود دارای فراوانی ۳۳٫۵۷ درصد بود . در لاین های مورد مطالعه تعدادی زیر واحد غیر قابل انتظار مشاهده گردید . از نظر درجه بندی کلی کیفی اجزا گلوتنین تعداد ٤٠ لاین دابلدهاپلوئید دارای حد اکثر درجه کیفی گلوتنین برابر ١٠ و یک لاین دارای حد اقلدرجه کلی کیفی اجزا گلوتنین برابر ٤ و تعدادی از لاین ها دارای درجه کیفی بالاتری نسبت به والدین و بذور F1 مربوطه بودند . به منظور گروه بندی لاین های دابلد هاپلویید داده های ۱۵۱ لاین به همراه والدین مربوطه بر اساس ماتریس فاصله با استفاده ازروش Ward در برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که با رسم Cut of Line از مقیاس فاصله ۱۰+کلادوگرام نمودار به چهار دسته تقسیم شد.