سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید عباس شجاع الساداتی –
پرویز شفیعی –
امیرحسین چرخابی –
علی ضیاء الدینی –

چکیده:

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از خطرناکترین آلاینده های نفتی می باشند. در این تحقیق، ۶ گونه باکتریائی سودوموناس، مایکوباکتریم، کورینه باکتریم، اولی ژلا، دینوکوکوس و ایکنلا از خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی تالاب شادگان جداسازی شدند. ابتدا آزمایش تجزیه زیستی هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای فنانترن توسط کشت مخلوط باکتری ها انجام و پس از گذشت ۶ روز، فنانترن بطور کامل تجزیه شد. سپس زیست تخریب پذیری فنانترن در داخل خاک و در شرایط "در محل" مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مقداری نمونه خاک رس سترون، به فنانترن آلوده شده و با کمک باکتری سودوموناس، میزان مصرف این ماده مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج بدست آمده، ۸۰%فنانترن در نمونه حاوی باکتری در طی مدت ۹۰ روز تجزیه شد. سپس به منظور بررسی تأثیر میزان کربن آلی خاک بر زیست تخریب پذیری فنانترن، ۵ نمونه خاک با مقادیر مختلف کربن آلی (۱۳/۱۳ و ۳/۸۳ و ۰/۵ و ۱/۷۱ و ۰/۷۸) مورد آزمایش قرار گرفت. بنابر نتایج حاصله، با افزایش درصد کربن آلی خاک، میزان زیست دسترس پذیری فنانترن کمتر شده و درصد کمتری از آن مورد تجزیه قرار می گیرد.