سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رکسانا موگویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

این مقاله به تعامل بحث آبزی پروری و محیط زیست می پردازد . ابتدا عوامل تولید در آبزی پروری مـورد بررسـی قـرار گرفته، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب با تاکید برگونه انتخابی برای پرورش بررسی می شـود . سـپس وضـعیت موجـود و ظرفیتهای توسعه، تبیین و اثرات آن در سلامتی انسان بیان می گردد . تولید غذا، تامین پروتئین و امنیت غـذایی در نیـل به توسعه پایدار تشریح و آمار مقایسه ای ایران و جهان در مصرف سرانه و تامین انرژی وآمار مقایسـه ای ۱۰ سـال اخیـر کشور در میزان آبزی پروری ارایه می گردد . سپس مصرف سرانه و ظرفیت کشور در جهت افزایش تولید ناخالص ملـی و استفاده پایدار از منابع مورد بررسی قرار می گیرند . در پایان، آلودگی آب و راههای کاهش اثرات سـوء و کنتـرل آلـودگی تشریح خواهد شد .