سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ماندانا علی حمزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر

چکیده:

خور به صورتهای گوناگون تعریف می شود و معمولاً به محیط هایی که محل تداخل آبهای شور و شیرین هستند اطلاق می شود بهترین و مرسوم ترین تعریف توسطPritchard در سال ۱۹۶۷ ارائه شده است. طبق این تعریف، یک خور محیط ساحلی نیمه بسته ای از آب است که با آبهای آزاد مرتبط می باشد و آب دریا به میزان قابل ملاحظه ای توسط آبهای کم شور رودخانه یا آب باران که از خور خارج می شود، رقیق میگردد . خورها در محل تلاقی محیط دریا و خشکی قرار داشته و به همین خاطر کاملاً متاثر از ورود موادآلی و مواد مغذی روان آبها، فاضلاب ها و یا زمین های خود می باشند. در استان هرمزگان حدود ۸۰ رشته خور شناسایی شده است که در امتداد ۱۰۴۰ کیلومتری کرانه این استان پراکنده می باشند . از این میان ۳خور به نامهای سورو، گورسوزان وشیلات در محدوده شهر بندرع باس واقع شده است که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته اند. ایستگاههای نمونه برداری در ۳خور شیلات،سورو،گورسوزان با توجه به دوری و نزدیکی به دریا،پراکنش منازل مسکونی و کارگاهها و ادارات ودیگر واحدهای کاربر و همچنین تخلیه مستقیم فاضلاب ها به خصوص فاضلاب خانگی به دریا انتخاب شد.پارامترهای اندازه گیری شده در این پروژه عبارتند است از : درجه حرارت، اکسیژن محلول DO) کل موادجامدTDS) اسیدیته، شوری، کدورت، کشت میکروبی، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، آمونیاک، سختی کل، نیتریت، فسفات که تمامی پار امترهای ذکر شده در ۶ ماه متوالی از ۳ خور نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج اعلام گردید.نمونه گیری از آب خورها با استفاده از بطری وینکلر و در ایستگاههایی که محل دسترسی نداشت با استفاده از طناب انجام پذیرفت.پارامترهایpHدماTDS هدایت الکتریکی،کدورت DO در محل نمونه برداری اندازه گیری شد و سایر پارامترها جهت انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان هرمزگان منتقل شد .با توجه به نتایج حاصل شده مشخص گردید که در حال حاضر فاضلابها و روان آب های شهری از منابع تهدید کننده این خورها هستند که م حتوی آلاینده های میکروبی، شیمیایی و یا فیزیکی هستند . روزانه بالغ بر ۵ هزار لیتراز نوع فاضلابهای خانگی از طریق خور شیلات ، ۶۰ هزار لیتر از طریق خور گورسوزان و ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار لیتر نیز از طریق خور سورو وارد دریا می شود و با توجه به بررسی های انجام شده و ا نجام تجزیه تحلیل های توصیفی و تحلیلی مشخص گردیدمیزان آلودگی فیزیکی و شیمیایی ناشی از تخلیه فاضلاب خانگی به این خورها درخورگورسوزان بالاترین میزان را دارد و پس از آن خورسورو رتبه دوم و خور شیلات در رتبه آخر قراردارد .مقدار اسیدیته پایین که نشان از محیط اسیدی در آب خور بوده منشا فاضلاب تخلیه شده به خور می باشد که به دلیل ماندگار ی طولانی فاضلاب در این خور به محیط اسیدی تبدیل شده است