سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کاظم خدادادی جوکار – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان– بخش اکولوژی – استان هرمزگان-

چکیده:

در طی بررسی ۳۹ گروه از آبزیان شامل ماهیان استخوانی و غضروفی، سرپایان و یک نمونه از کیسه تنان شناسایی و ثبت گردید. مطالعات انجام شده نشان داد که از نظر وزنی بیشترین مقدار صید در اردیبهشت و تیرماه حاصل شده ولی از نظر کمیت، تعداد آبزیانی که در ماههای آبان و آذر استحصال شده بیشتر بوده و استنباط می گردد در فصل پاییز ماهیان ریز بمراتب از تراکم بیشتری نسبت به سایر فصول سال برخوردار می باشند. همچنین در مدت فوق ۲۳ خانواده از جمعیت ایکتوپلانکتونی (لارو ماهیان) شناسایی و ثبت گردید. عیرغم تراکم و تنوع بیشتر ایکتیوپلانکتونها در شاخه غربی، اکثر خانواده های شناسایی شده بطور مشترک در هر دو انشعاب مشاهده و به ترتیب خانواده های Clupeidae، Gobiidae، Scianidae، Leiognathidae، Cynoglossidae،Sparidae ،Mugillidae،در مقایسه با سایر خانواده ها از فراوانی نسبی بیشتری برخوردار بوده اند. در مطالعه حاضر در خوریات خوران (انشعاب شرقی و غربی) ۵۴ جنس از پلانکتونهای گیاهی متعلق به دیاتو مه ها، دینوفلاژله هاو سیانوفسیه ها شناسایی گردید. بررسی فوق نشان داد دیاتومه ها نسبت به دینوفلاژله ها و سیانوفسیه ها از تراکم بیشتری برخوردار بوده و بطور مشخص از اواخر پاییز بر تراکم آنها افزوده می شود، بطوریکه در فصل زمستان(دی و بهمن ماه) به حداکثر تراکم خود می رسند. در مدت یکسال بررسی فصلی در هر دو انشعاب، ۶ جمعیت از گروه ماکروبنتورها مورد شناسایی قرار گرفت در انشعاب غربی Bivalvia، Gastropoda، Nematoda و در انشعاب شرقی Bivalvia، Polychaeta و Crustacea به ترتیب از پراکنش گسترده تری در مقایسه با مابقی جمعیت ها برخوردار بوده اند. منحنی تغییرات کلروفیل، a صعور منحنی را در دو فصل از سال (تابستان و زمستان) نشان می دهد اما در فصل تابستان نقطه اوج منحنی در مقایسه با فصل زمستاندر سطح بالاتری قرار دارد بطوریکه حداکثر غلظت کلروفیل a در فصل تابستان ( ۰۰/±۱ ۷/۲۲۵۳ میلی گرم در متر مکعب) و حداقل آن در لایه عمقی در فصل بهار (۰/۶۷۳±۱/۹۷۸۱ میلی گرمدر متر مکعب) محاسبه و ثبت گردیده است. با توجه به شدت جریانات کشندی و جریانات دریایی در خوربات خوران، تفاوت قابل ملاحظه ای در توزیع افقی عوامل مورد بررسی در ایستگاههای مختلف مشاهده نگردید از طرف دیگر توزیع عمودی شوری، اکسیژن محلول،pH و دمای آب در تمامی ایستگاهها در دو انشعاب با تغییرات اندکی تقریبا یکسان بوده است و استنباطی گردد عدم نوسان زیاد تغییرات جوی، عدم بارندگی های فصلی باعث شده که عوامل فوق بدون نوسانات زیاد در طول سال برقرار باشد. رسوبات بستر در دهانه ورودی انشعاب غربی، از رسوبات شنی دانه ریز و در سایر نقاط این انشعاب رسوبات بستر از مواد رسی گلی تشکیل شده است. در بخش شرقی نیز بجز در دهانه انشعاب که از مواد شنی تشکیل شده است، مابقی رسوبات بستر را ذرات رسوبی دانه ریز شامل گل و رس تشکیل می دهد. همبستگی کربن آلی اکسیدپذیر و لای (۰/۹=r) وهمچنین رس (۰/۷۹=r) دلالت بر نقش اصلی اندازه ذرات رسوبی بستر در نگهداری کربن آلی در بخشهای مختلف خور داشته و معادله رگرسیون محاسبه شده بین کربن آلی اکسید شونده و لای و رس از یک تابع خطی ۰/۰۵>P) پیروی می کند.