سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سرور شمس نجاتی –
یوسف رهنمامقدم –

چکیده:

استان گیلا ن با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۳ دقیقه عرض شـمالی و ۴۸ درجـه و ۵۳ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه طول شرقی قرار گرفته ودارای ۲۳۵ کیلومتر درازا و ۲۵ تا ۱۰۵ کیلومتر پهنا اسـت . ایناستان دارای ۴۶ شهر و ۴۰ بخش و ۱۰۶ دهستان و ۲۸۹۲ ابادی است . استان گیلان از جمله مناطق مهم جغرافیایی ایران است که به استانه شکنندگی رسیده اسـت . الـودگی ناشـی از فعالیـت واحدهای کشتارگاهی دامسهم بزرگی از کل الودگی محیط زیست را تشکیل میدهد ونقـش بسـیار بـا اهمیتـی در ایجـاد بحرانهای زیست محیطی ایفا میکند . اختلالات ناشی از الودگی پساب این واحدها وضعیت اکو سیستمی ابی را دگرگون کرده وتاثیر منفی بر تنوع گونه ها میگذارد . کشتارگاه دام معمولا در اکثر شهرهای ایران وجود دارد که عمل کشتار درانها به صورت سنتی وغیر اتوماتیک انجام میشود . مشخصات فاضلاب تولیدی کشتار گاهها برحسب ساده وپیچیده بودن انها متفاوت میباشد .( در کشتارگاهها ی پیچیده فرایند جانبی وجود دارد ). در کشتارگاههای ساده به ازای هر تن وزن حیوان زنده حدود ۱٫۵ تا ۱۴٫۶ متر مکعب اب مصرف میشود که دارای BOD5 بالایی میباشند .
معمولا این گونه واحدها به دلیل نداشتن سیستم تصفیه مناسب وکارامدو قرارگیری درمجاورت رودخانه ها، کلیه پسابهای خود را به ابهای سطحی ورودخانه های کوچک وبزرگ استان تخلیه کرده که در نهایت به تالاب ودریا راه می یابند کهورود اینگونه پسابها به این منابع ابی میتواند منجر به ایجاد تغییرات فیزیکو شیمیایی،از قبیل BOD ‘ COD ‘ DO ‘ TSS ‘ TDS . و . .. گردد
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ضمن بررسی ۲۵ واحد کشتارگاهی دام طی چند سال اخیر در سطح استان، موقعیت استراتزیک ومنابع پذیرنده پساب انها با استفاده از سیستم GIS تهیه واز طریق انالیز پارامتریک و نرم افزار EXCEL کمیت وکیفیت مواد الاینده و سهم پساب انها در الودگی منابع ابی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار خواهدگرفت . ودر نهایت به عوامل تاثیر گذار در مدیریت نامطلوب انها پرداخته خواهد شد .