سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم حمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
ناصر ناطق درآباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده:

پروژه شهر سالم به دنبال گسترش مشکلات پیچیده موجود در شهرها و بروز آلودگی های محیطی ناشی از وسایل نقلیه موتوری و فعالیت های صنعتی و به منظور کاهش مشکلات فوق و با هدف ایجاد و یا بهبود و شرایط زندگی اجتماعی و کالبدی و توسعه منابع و همچنین حداکثر بهره برداری از توان و قابلیت های مردم جهت پشتیبانی متقابل توسط پروفسور « شهر سالم » برای بهینه نمودن روش های زندگی آنها، اولین بار در سال ۱۹۸۴ در مقاله ای با نام لئونارد دال در کنفرانسی تحت عنوان فراسوی مراقبت های بهداشتی در تورنتوی کانادا مطرح گردید. دو سال بعد از کنفرانس فوق الذکر، از سوی سازمان بهداشت جهانی موضوع شهر سالم به عنوان یک جنبش جهانی، پیشنهادی را برای اجرای یک پروژه کوچک با هدف بهبود سطح بهداشت ارائه داد که به عنوان پروژه شهرسالم نامیده اند. لذا به تدریج و با توسعه ایده شهر سالم در تمامی قاره ها، مدیریت شهری و برنامه ریزان امر توسعه و هدایت را با چالش های جدیدی در زمینه مسائل شهری از جمله مسائل مربوط به فضاهای شهری و کیفیت کالبدی و فضایی شهر و علی الخصوص مسائل بهداشتی و زیست مخیطی روبرو ساخت، به طوریکه برنامه توسعه سازمان مللUNDP) در مورد مدیریت شهری برنامه ای را برای کشورها ارائه داد که به برنامه مدیریت شهری UMP) معروف است این برنامه تلاش می کند که سیاست ها و ابزارهای مناسب برای بهبود روش های اداره شهرداری، مدیریت زمین، مدیریت زیر ساخت ها، مدیریت محیط شهری و … جهت دستیبابی به شاخص های مطلوب شهرسالم معرفی کرده و الگویی از مدیریت شهری خوب و قابل تطبیق با شهرها ارایه دهد. لذا پژوهش حاضر در جهت رسیدن به هدف اساسی تحقیق مبنی بر دستیبابی به سیستم بهینه مدیریت شهری برای ایجاد شهر سالم در شهر توریستی سرعین می باشد. که بدین منظور ابتدا مبانی نظری طی مباحثی از قبیل تعاریف، دیدگاه ها، بررسی تجارب جهانی و تعیین جایگاه برنامه ریزی رهیافت شهر سالم در برنامه ریزی شهری و بررسی ساختار وضع موجود مدیریت شهری در ایران و ساختار سیستمی مورد نیاز جهت دستیابی و ایجاد شهر سالم در شهرهای ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و در مرحله بعدی به منظور شناخت ساختار تشکیلاتی شهر سالم شهر سرعین به عنوان نمونه موردی انتخاب و ساختارهای آن مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرند