در این مقاله به بررسی ساختارهای زمین شناسی موجود در منطقه و تحلیل آنها میپردازیم .

زمین ریخت شناسی منطقه :

تهران و محدوده آن از نظر زمین ریخت شناسی از سه بخش نسبتاً متمایز تشکیل شده که از شرایط زمینشناسی و زمین ساختی و نیز چینهشناسی حاکم بر منطقه متأثر هستند.

الف ) بخش ارتفاعات شمالی

ب) بخش کوهستانی شرق تهران

ج) بخش دشت و ارتفاعات پست جنوب و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه دارای زمین ریخت شناسی کوهستانی است که از تاقدیسها و ناودیسها (شکل (۲٫۳

کوچک و بزرگ پراکنده با امتداد شمال باختری – جنوب خاوری تشکیل یافته که به وسیله گسلهایی با امتداد فوق جابه جا شده اند . ارتفاع متوسط این محدوده بین ۱۵۰۰ تا ۳۷۲۰ متر از سطح دریا است و دارای طیف وسیعی از ناهنمواریهای کوهستانی است که بر حسب شرایط زمین ساختی و شرایط اقلیمی شکل گرفتهاند . از ناهمواریهای مهم منطقه لواسانات میتوان به کوه دشته ، کوه گرچال، دشت هویچ و گردنه لواسانات اشاره کرد . (پایگاه داده های علوم زمین)

 چینه شناسی منطقه

این منطقه شامل سازندهای باروت ، قاجان ، کرج ، کند ، مرمر بالایی ، هزار دره و رسوبات آبرفتی تهران است.

سازند باروت

شامل تناوبی از طبقات دولومیتی و آهک دولومیتی زرد رنگ ستبر لایه تا تودهای چرتدار با شیلهای رسی، سیلتی و ماسهای ، میکادار همراه با بخشهای آتشفشانی زیر دریایی با ترکیب آندزیتی – بازالتی است . که سنگهای آتشفشانی تا حدودی دگرسان شده و درزها توسط کانیهایی مانند کلیست ، سریست ، کلریت و اپاک پر شده . (آقانباتی ، . (۱۳۸۳ در شمال افجه (روستایی جز دهستان لواسان کوچک ) بخش زیرین این سازند با دولومیت بیشتری دیده میشود و شیلهای سبز تیره یا سیاه به صورت متناوب با دولومیتهای تیره قرار گرفتهاند .