سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی گنجایی ساری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر (علوم و تکنولوژی رنگ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن محسنی – عضو هیات علمی دانشکدة مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسمن عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر (علوم و تکنولوژی رنگ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عزالدین مهاجرانی – عضو هیات علمی پژوهشکدة لیزر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این تحقیق مواد هیبریدی آلی- معدنی با استفاده از کوپلیمریزاسیون ۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات (HEMA) و ۳- متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان(MPTMS) و با استفاده از تکنیک Sol-gelتهیه گردیدند. فرآیند کوپلیمریزاسیون به روش رادیکالی و با استفاده از شروع کنندة حرارتیAIBN و فرآیند سل- ژل طی دو مرحلة هیدرولیز (Hydrolysis)و متراکم شدن (Condensation)انجام گردید. نمونهها به صورت فیلم نازک و مونولیت (قطعات استوانهای) آماده شدند و با استفاده از آزمایشهای طیف جذبی مادون قرمز،(FTIR) آنالیز حرارتی ،(TGA) سختی سنج ،Shore D میکروسکوپ روبشی الکترونی(SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد بررسی قرار گرفتند. طیف جذبی مادون قرمز تشکیل پیوندهای سیلیکا(Si-O-Si) و تصاویر میکروسکوپی حضور ذرات نانومتری سیلیکا را تایید میکنند. نمونههایهیبریدی تهیه شده کاملا شفاف و از مقاومت گرمایی بسیار بالاتری نسبت به نمونههای آلی برخوردار بودند.