سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب داودی – دانشجوی دوره دکتری تکتونیک؛ دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – دانشیارگروه تکتونیک؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختارهای اصلی زاگرس توسط پهنه های عرضی -برشی دچار تغییرشکل شده اند . یک مجموعه از پهنه ها , دارای روندNNW-SSEو سازوکار راستبر, مجموعه دیگر با روند NE-SWوسازوکار چپبر می باشند . تغییرشکلها درامتداد این پهنه ها شامل ساختارهای بزرگ مق یاس مانند خمش اثر محوری چینهای اصلی ) قابل مشاهده بر روی تصاویر ماهواره ای ( و ساختارهای کوچک مقیاس مانند دوپلکسهای گسلی امتدادلغز , چینها و گسلهای جوان )قابلشناسایی با مطالعات صحرائی ( می باشند . مطالعات صحرائی در امتداد پهنه گسلی راستبر ایذه با روندN- 165 ش واهد جزئی تری از فعالیت این پهنه ارائه دادند که با سنجش از دور به تنهایی قابل به نقشه کشیدن نمی باشند . روند N-090 چین های جوان و گسلهای معکوس و روندN-000 گسلهای نرمال در پهنای گسل ایذه و آرایش نردبانی آنه ا, نشانمی دهد که پهنه گسلی ایذه شامل چندین پاره گسل با آرایش نردبانی است و ساختارهای ذکر شده , در مناطق فشارشی مابین این پاره گسلها تشکیل شده است . اثرات این ساختارها در سازندهای جوان و آبرفته ا و تمرکز غالب زمینلرزه ها در راستای پهنه گسلی ایذه , دلالت بر فعالیت جوان این پهنه, در نتیجه لرزه خیز بودن آن به عنوان یکی از پهنه های عرضی -برشی دارد . حرکت به سمتNE ورق عربی عامل اصلی فعالیت جوان پهنه گسلی ایذه است, چنینحرکتی می تواند سبب فعال شدن سایر پهنه های عرضی-برشی همروند با پهنه گسلی ایذه در کوهزاد زاگرس گردد.