سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

لیلا والی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموز

چکیده:

این پژوهش از نوع توصیفی می باشد که هدف از آن، بررسی ساختار بخشهای اورژانس در بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران در سال ۱۳۸۰ می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه چهار قسمتی مشتمل بر ابعاد نیروی انسانی ، تجهیزات، تسهیلات و دارو و لوازم مصرفی پزشکی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واحدهای تحت مطالعه،گردآوری گردید.
– ۵۰ درصد از بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر نیروی انسانی دروضعیت خوب و ۵۰ درصد آنها در وضعیت متوسط قرار داشتند.
– کلیه بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر تجهیزات در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
– ۷۵ درصد از بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر تسهیلات در وضعیت متوسط و ۲۵ درصد آنها در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
– کلیه بخشهای اورژانس از نظر دارو و لوازم مصرفی پزشکی دروضعیت خوب قرار داشتند.