سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره مدرسی عالم – رئیس گروه سازمانهای بین المللی ومنطقه ای معاونت امور اقتصادی – وزارت

چکیده:

توسعه اقتصادی هر کشور در گروه توانمندسازی اقتصاد آن کشور است که در این راستا منابع انسانی و استفاده صحیح آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتصاد ملی فعلی ما که به لحاظ تعداد نیروی انسانی جوانامکانات تولید وعلم و صنعت در وضعیت بالقوهنسبتا مناسبی قرار دارد، با آموزش منابعانسانی و تطابق آنها در رفع نیازهای تولیدی و سوق دادن آنها برای فعالیتهای صحیح، می توان انتظار داشت که در ارتقای توانمندی اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور گام مثبت برداشته شود.
از این رو با توجه به نقش کلیدی اموزش آموخته شدگان در عرضه نیروی کار وبکارگیری آنها در بخشهای مختلف اقتصادی در این گزارش ابتدا سعی گردیده بافت تحصیلیعرضه نیروی کار دوره ۸۳-۱۳۴۵ مورد مطالعه قرار گیرد واینکه بخشهای اقتصادی کشور تا چه حد توانسته اند در جذب نیروی متخصص موفقباشند مورد بحث قرار گرفته ، سپس به طور خلاصه بااهداف کیفی و کمی و سیاستهای کلی برنامه بلند مدت افق ۲۰ ساله کشور بویژه برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران در خصوص وضعیت تحصیلی عرضه نیروی کار پرداخته شده است.