سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تبریز
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی یساقی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محسن موید – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

سد مخزنی گ یوی در ۶ کیلومتری شرق گیوی بر روی رودخانه گیوی واقع شده اس ت . مطالعات زم ی نشناس ی حاکی از تفاوتها ی بارز ساختار و توده سنگ جناحین سد م یباشد. توده سنگ جناح چپ خرد شدگی بیشتر،RQD کمتر، هوازدگی و نفوذپذیری زیادتر و همچنین قابلیت سیما نخوری بالا در تزریق را دارد. در حالی که تودهسنگ جناح راست وضعیت سال متر و بهتری دارد.
در مقاله حاضر زمین شناسی ساختمانی منطقه سد گیوی بررسی شده و علل خرد شدگی و هوازدگی توده سنگدامنه جنا ح چپ سد بررسی شده است . مطالعات نشان داده که جابجایی های رخ داده در اثر راندگی باعث خردشدگی توده سنگ جناح چپ سد شده و به دنبال آن ورود محلولهای هیدروترمال باعث هوازدگی شدید شده است.