سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا فرهوش – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

نسبت USFA به SFA و شاخص اکسایش پذیری در روغن مغز Amygdalus scoparia بهترتیب ۷/۵ و ۳/۲۳ به لحاظ لحاظ آماری اختلاف معنیداری با روغن زیتون (به ترتیب ۴/۶۱ و ۲/۷۵ داشت. عدد یدی و عدد صابونی روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب ۹۷/۳۲ و ۸۴/۱/۲ و ۹۸/۶ و ۱۷۷/۷۹ بود. میزان مواد غیر صابونی که عمدتاً از ترکیبات استرولی تشکیل شده است در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب ۵/۳۲ و ۱/۶۰ درصد بود مقدار ترکیبات استرولی در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب ۵/۱۵ و ۰/۴۹ تعیین شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی و فنلی در روغن بادام وحشی (به ترتیب ۷۴۴/۹۸ و ۳۷/۱۸ میلیگرم در کیلوگرم روغن) بود که به صورت معنی داری بالاتر از مقدار این ترکیبات در روغن زیتون ۳۶۵/۵۹ و ۱۵/۶۵ میلی گرم در کیلوگرم روغن) بود. مقدار موم در دو روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب ۴/۰۸ و ۵/۱۸ درصد تعیین شد.