سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا نیکنام، – تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما
مجتبی هاشم زاده – تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما
بابک شکری – تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از معادلات ماکسول و انتقال اندازه حرکت الکترون، اثر نیروی اثرگذار نسبیتی روی یک پلاسمای زیرچگال سرد بررسی شده است. در حوزهی نسبیتی، با ظاهر شدن جرم نسبیتی و نیروی اثرگذار نسبیتی، بسامد پلاسمائی وابسته به شدت لیزر می شود. بنابراین با در نظر گرفتن این اثرات غیر خطی، معادله موج در داخل پلاسما از حالت سینوسی خارج شده و چگالی الکترون خیلی تیز می شود. تاثیر شدت و چگالی اولیه الکترون بر روی این تیزشدگی نیز با استفاده از شبیه سازی نشان داده شده است.