سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نوروزی – سخنران) دانشجوی دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محسن غفوری – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
غلام جوانی دولوئی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مطالعه ، ساختار سرعت لرز های پوسته و عمق موهو در فرونشست کش فرود (ناحیه مشهد) با استفاده از تکنیک تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دورلرز هها در زیر ٩ ایستگاه لرز هنگاری موقت محاسبه شده است . این ایستگاهها قسمتی از شبکه یک لرز هنگاری موقت بود هاند که به منظور مطالعات لرز های از جمله مطالعات پوسته، توسط پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (ایران) و دپارتمان زمی نشناسی دانشگاه کمبریج (انگلستان) در شمال شرق ایران نصب گردید. در این مطالعه بیش از ١٥ دورلرزه به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل توابع گیرنده مورد استفاده قرار گرفته اند. تجربیات نشان داده است که تکنیک تحلیل توابع گیرنده روش سودمندی برای بدست آوردن ساختار سرعتی پوسته و عمق موهو م یباشد . با استفاده از این تکنیک ضخامت پوسته در فرونشست کشف رود حدود ٥٠ کیلومتر برآورد شده و پوسته به سه قسمت عمده شامل پوسته فوقانی، پوسته میانی و پوسته تحتانی تقسیم شده است. دارای سرعت موج برشی ۳/۲ تا ۳/۷کیلومتر بر ثانیه و ضخامتی در حدود ١٢ کیلومتر، پوسته میانی دارای سرعت موج برشی ۳/۲ تا ۳/۷ کیلومتر بر ثانیه و ضخامت ٢٣ کیلومتر و پوسته تحتانی دارای سرعت موج برشی ۳/۵ تا ۴/۲کیلومتر بر ثانیه و ضخامتی در حدود ١٥ کیلومتر م یباشد.