ساختار مقاله

مقاله گونه ای نوشتار علمی-فنی است که در محافل دانشگاهی و نیز مراکز پژوهشی بسیار رایج است در این نوشتار یک موضوع مشخص و واحد، بخوبی محدود شده و مطرح میگردد. پژوهشگران معمولا یافته های تازه خود را به صورت مقاله در کنفرانسی های علمی و یا در نشریات پژوهشی ارائه میکنند. انواع مقاله از نظر کیفیت و میزان اعتبار علمی عبارتند از، مقاله پژوهشی اصیل، مقاله تحلیلی، مقاله تالیفی، مقاله مروری و مقاله گزارشی. مقاله پژوهشی اصیل حاوی یک موضوع یا ایده ی کاملا جدید و نو است، در حالیکه در مقاله تحلیلی، پژوهشگر یک موضوع موجود را از زاویه یا زوایای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، که منجر به نتایج جدیدی می شود. در مقاله تالیفی، پژوهشگر با مطالعه منابع مختلف علمی در رابطه با یک موضوع مشخص، مطالب را گردآوری و با یک ساختار خاص با اظهارنظرهای دقیق و مستدل در کنار هم قرار میدهد. در حالی که در یک مقاله مروری پژوهشگر انواع راه حل ها، الگوریتمها، و اظهارنظرهای دیگران در رابطه با یک موضوع مشخص را از منابع معتبر علمی جمع آوری و مینویسد و لزوما نتیجه یا نظر خاصی نیز ارائه نمیگردد. در مقاله گزارشی، پژوهشگر گزارش مشاهدات و بررسی های آزمایشگاهی یا مطالعات آماری خود را در رابطه با یک موضوع مطرح می نماید که می تواند با اعلام نظر نیز همراه باشد. اگر پژوهشگر در مقاله گزارشی خود از منابع معتبر علمی، روش های پژوهش مناسب همراه با نتایج مقایسه ای و ارزیابی استفاده نماید، این مقاله میتواند به عنوان یک مقاله تحلیلی درنظر گرفته شود. معمولا مقالات علمی مناسب از یک کار پژوهشی درازمدت و از مجموعه ای از مقالات گزارشی و مروری موضوع مربوطه بدست میآید. معمولا یک مقاله دارای اجزای زیر است، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، آدرس و ایمیل نویسندگان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، بخش های متن اصلی، نتیجه گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع. “عنوان مقاله ” باید دلالت کننده بر کارهای انجام شده در مقاله باشد که باید با حداقلی کلمات مفید و غیر تکراری از عناوین مقالات دیگر نوشته شود. ” چکیده ” مقاله معمولا” در یک پاراگراف نوشته می شود، که این پاراگراف شامل معرفی موضوع، شرح مسئله، طرح ایرادات راه حل های موجود و توضیح راه حل جدید ارائه شده در مقاله و ذکر نتیایج  در اولین پاراگراف مقدمه، موضوع اصلی مقاله، اهمیت آن، و کاربرد آن مطرح میگردد و اشارهای به مشکل یا مشکلات موجود در رابطه با آن موضوع میشود. در پاراگراف دوم اشاره به راه حلهای موجود و علت عدم موفقیت آنها در برطرف کردن مشکلات یا نواقص آنها اشاره می شود. در پاراگراف سوم، هدف این مقاله، علت ارائه راه حل -جليل ، اشارهای به تئوری uí نتایج حاصل استفاده öl راه حل جلیل در مقایسه با راه حل های دیگر مطرح می گردد که در واقع این پاراگراف به نحوی متفاوت، کار انجام شده را با کارهای دیگران مطرح می کند و نهایتا در پاراگراف چهارم ساختار مقاله، و این که در قسمتهای بعدی چه مطالبی ذکر میگردد، نوشته میشود.

یک مقاله معمولا فهرست مطالب ندارد و اندازه مقاله بین شش تا دوازده صفحه در مقالات کوتاه و تا حدود سی صفحه در مقالات عادی میرسد و معمولا تعداد منابع محدودیتی ندارد و توصیه میشود که از منابع جدید، معتبر و مرتبط استفاده گردد. در اکثر مقالات یک بخش تحت عنوان «سوابق تحقیق» یا «پیشینه تحقیق» وجود دارد که در جاهای مختلف یک مقاله میتوان آن را قرار داد. قرار دادن سوابق تحقیق در قسمت مقدمه، که نویسنده پژوهشها و کارهای مرتبط و دلیل انجام آنها و ایرادات آنها را در مقدمه مطرح می نماید. در حالت دوم میتوان قسمت جداگانه ای تحت عنوان سوابق تحقیق بعد از قسمت مقدمه یا قبل از قسمت نتیجه گیری قرار داد که خود کاملا یک قسمت مستقل است و میتوان انواع کارهای انجام شده مرتبط با موضوع مقاله را مورد بحث و بررسی قرار داد.