سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجید میرکاظمیان – کارشناسی ارشد زمین شناسی
محمود الماسیان – دکتری زمین شناسی
محمدحسن نبوی – کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در جنوب باختری از البرز مرکزی واقع شده است این منطقه از نظر چینه شناسی به سه بخش زون ترشیاری جنوبی، زون پالئوزوئیک ، مزوزوئیک مرکزی و زون ترشیاری شمالی تقسیم می شود که مرز این مناطق را راندگی های بزرگ مشاء و طالقان می سازند. گسلهای اصلی منطقه مورد مطالعه به دلیل قرار داشتن در دامنه جنوبی البرز از روندکلی شمال باختر – جنوب خاور با شیب به سمت شمال تبعیت می کنند هرچند که دسته گسلهای دیگر با روندهای شمالی – جنوبی و شمال خاور – جنوب باختر در این منطقه عملکرد دارند چین خوردگی های موجود در این منطقه یا عملکرد گسله ها متاثر شده اند و یا در ارتباط با گسله ها تشکیل شده و محور آنها از روند گسله ها پیروی می کند.