سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
پوریا ارزانی بیرگانی –

چکیده:

در این مقاله ساختار نوارهای انرژی نیمرسانای روی سولفید (ZNS) در فاز مکعبی مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW)، در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) و با استفاده از نرم افزار WIEN2k صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نوارهای انرژی، سطح فرمی را قطع نمی کنند که دلیلی بر خاصیت غیر فلزی این ترکیب است و یک گاف نواری مستقیم ۲/۴eV در نقطه T دارد که با نتایج تجربی و نظری به دست آمده از روش های دیگران سازگاری خوبی دارد.