سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود بیرالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر محمد محجل – عضو هیئت علمی گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – عضو هیئت علمی گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
رامین الیاس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در منطقه کرمانشاه در پی برخورد کرتاسه پسین و رانده شدن افولیت های شمال باختر اقیانوس تتیس جوان بر روی لبه آرام قاره ای زاگرس برجا، نهشته های حوضه رادیولاریتی در حاشیه شمالی پلاتفورم عربی نیز در حوضه ای مستقل چین خورده اند. افراشتگی در محل برخورد با حضور قطعاتی از رادیولیت ها در سازند تخریبی امیران با سن کرتاسه پایانی، در حوضه پیش بوم زاگرس تایید می شود. ادامه تکتونیک برخوردی بین پلاتفرم عربی و پهنه سنندج-سیرجان در سنوزوئیک باعث گسترش گسل های تراستی و رانده شدن مجموعه نهشته های حوضه رادیولاریتی به سمت پیش بوم شده است. گسل کوه سفید در پیشانی این راندگی قرار دارد که آهک های چرت دار را به همراه رادیولاریت ها بر روی سازندهای امیران و گورپی رانده است. برش های ساختاری در پهنای رادیولاریت ها و نهشته های برجای حوضه پیش بوم زاگرس در این منطقه نشان می دهد که رادیولاریت ها و آهک های چرت دار همراه آنها در حوضه ای محدود بین دو گسل بیستون در بخش شمالی و کوه سفید در بخش جنوبی با تمایل به سمت پیش بوم، در سبک هندسه دگرریختی ستبر پوسته چین خورده و توسط گسل کوه سفید به سمت پیش بوم رانده شده اند.