سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول آذری خسروشاهی – استادیار
عباس هنربخش ریوف –

چکیده:

آلیاژ WE54Mg-5.1wt%Y-3.5wt%Nd-0.5wt%Zr یکی از جدیدترین آلیاژهای MgRE می باشد که بدلیل برخوردار بودن از خواص خزشی مطلوب اخیرا مورد توجه صنایع هوافضا و خودرو بودها ست دراین پژوهش ضمن مطالعه رفتار خزشی آلیاژ اکسترود شده در شرایط T6,T5 ساختار میکروسکوپی آن قبل و بعد از خزش مورد مطالعه قرارگرفته است ریزساختار آلیاژ درشرایط T6,T5 شامل دانه های هممحور به همراه فاز اتکتیک باقیمانده در امتداد مرز دانه ها بوده ضمن آنکه در شرایط T5 فاز اتکتیک باقیمانده در درون دانه ها نیز مشاهده گردید آلیاژ اکسترود شده درهر دو شرایط شامل رسوبات b با ساختار DO19,bi با ساختار BCO درصفحات جانبی منیزیم بوده که بطور یکنواخت درزمینه توزیع گشته اند. آزمایش خزش تحت بار ثابت درمحدوده حرارتی ۲۳۰-۲۷۰درجه سانتیگراد و تنشهای ۳۲-۸۰Mpa نشان داد که مقاومت خزشی نمونه ها T6 بیشتر از نمونه های T5 بودها ست بررسی ساختار نمونه های خزش یافته نشان داد که رسوبات ناپایدار bوbi به رسوبات تعادلی b با ساختار FCC تبدیل و نیز مناطق عاری از رسوبات PFZs در امتداد مرز دانه های عمود برجهت اعمال تنش توسعه یافته اند با توجه به مقادیر انرژی محرکه خزش Qc و ضریب توانی خزش n و ریزساختار نمونه های خزش یافته مکانیزمخزش نابجایی ها بعنوان مکانیزم غالب خزش پیشنهاد گردید.